คาสิโน Laughlin ปรับจำนวน 500,000 ดอลลาร์สำหรับการบังคับมาก